Buscar

Acta claustre IES Mariano Benlliure de València

Amics i companys, ahí va l´escrit aprovat en l´últim claustre de l´IES Mariano Benlliure de València:
ANNEX A L’ACTA DE CLAUSTRE DE 27/06/2008

Davant de l’Orde de la Conselleria d’Educació de 10/06/2008, per la qual s’estableixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la Ciutadania i els drets humans en Educació Secundària Obligatòria, el Claustre de Professors de l’IES Benlliure de València, reunit en sessió ordinària el 27 de juny de 2008 manifesta:

Primer, que imposar condicions als centres educatius per a impartir una matèria, significa envair les competències que el claustre i el consell escolar tenen atribuïdes en relació amb la planificació i organització docent. A més, el fet que eixa matèria s’impartisca en anglés (o en altre idioma que siga primer idioma estranger) és una mesura absurda i sense base pedagògica ja que la competència lingüística dels nostres estudiants en idioma estranger no és l’adequada en segon de l’ESO i a més vulnera la capacitat de decisió dels centres educatius a l’hora de portar a terme els ensenyaments plurilingües.

Segon, que la dita Orde vulnera de forma alarmant la llibertat de càtedra del professorat al contemplar que, en una de les opcions per a cursar la dita matèria, les famílies poden imposar als professors i professores que imparteixen l’assignatura els continguts curriculars que consideren adequats, quedant així el professorat supeditat al criteri de les famílies. Aquesta possibilitat senta el precedent perquè l’Administració puga fer el mateix en altres matèries en les quals considere rellevant el criteri familiar i no el científic o objectiu. Som els professors i professores dels Centres educatius els únics legitimats i els únics competents per a generar les programacions didàctiques i també les metodologies i materials adequats per a l’ensenyament de les matèries. Tot això a partir del Decret 112/2007 i del nostre PEC.

Tercer, que establir dues opcions molt diferents per a cursar la matèria, quant a objectius, continguts i criteris d’avaluació, inevitablement generarà una segregació inacceptable de l’alumnat per motius de caràcter ideològic i una despesa econòmica desorbitada i injustificada.

Quart, que atenent al que estableix el nostre PEC, eduquem el nostre alumnat en el respecte a les normes i a les regles de la democràcia, i l’inculquem el valor d’utilitzar les vies de participació existents per a canviar una norma que no ens satisfaça. Aquesta Orde està inspirada i convida al model justament contrari, aquell que permet incomplir una norma (cursar una assignatura obligatòria de manera diferent a la resta de matèries), menysvalorant la matèria, i fer-ho en un idioma que la torna opaca, ja que l’alumnat no disposa d’un nivell de coneixement suficient de la llengua anglesa.

Així, i considerant que l’Orde de la Conselleria ratlla la irresponsabilitat, el Claustre Escolar de l’IES Benlliure EXIGEIX LA SEUA RETIRADA IMMEDIATA.
Així mateix, i davant el fet de la seua publicació, aquest Claustre, per les raons abans exposades, pren les decisions següents.

1.- Impartir la matèria d’Educació per a la Ciutadania en les llengües acordes als programes lingüístics de l’IES ja que la decisió d’incorporar-nos a programes d’ensenyaments plurilingües és d’exclusiva competència del Centre Educatiu i qualsevol imposició en aquest àmbit pot alterar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

2.- Desenvolupar la programació didàctica de la matèria Educació per a la Ciutadania de conformitat amb els continguts publicats pel Govern Valencià en el Decret del 20 de juliol de 2007 i amb les normes generals d’elaboració de les programacions didàctiques per a qualsevol assignatura, no acceptant cap imposició que contravinga l’autonomia pedagògica dels centres.

3.- No admetre que les famílies puguen imposar al professorat de la matèria quins continguts ha d’ensenyar o no als seus fills per entendre que és un greu atemptat contra la llibertat de càtedra i el sentit comú. La matèria la impartiran els departaments didàctics de Filosofia i Geografia i Història, quedant establerts en les programacions didàctiques els objectius, continguts, metodologies i criteris d’avaluació, i també els materials que es consideren adequats, exactament igual que en qualsevol altra assignatura.

4.- Sol·licitar que se’ns done per escrit garantia jurídica que la impartició d’una matèria en anglés o francés en l’ESO no vulnera el compliment del nostre projecte educatiu aprovat democràticament per tota la comunitat escolar.

5.- Demanar que se’ns done per escrit garantia jurídica firmada que, oferint l’opció B, no incomplim cap normativa de rang superior i, per tant, cap mare o pare, podrà actuar jurídicament contra nosaltres.

Finalment, davant les actuacions de l’Administració Educativa contra l’IES Ballester Gozalbo, volem expressar el rebuig a tot tipus de pressió i amenaça i la solidaritat amb el claustre i amb la junta directiva de l’IES Ballester Gozalbo de València i sol·licitem la dimissió del Conseller d’Educació, com a responsable final d’aquests fets.

4 comentaris:

Juan

Magnífic, Enric. Felicita en el meu nom i en els dels meus companys suecans als teus companys del Benlliure.

Cristina

A Bètera també s'està preparant un document per a aprovar-lo en el claustre de juliol.
Quan el tingam, ja el publicaré.

Imma

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/recurre/orden/valenciana/Educacion/Ciudadania/elpepuesp/20080703elpepunac_15/Tes

Juan

Gràcies Imma pel link. Han reaccionat tard -quan han vist que hi ha rebuig per part de tots-, però més val tard que mai.