Buscar

Document sobre la EPC que es pot presentar als Claustres

Publiquem ací este document, que serà hui presentat per a ser debatut al Claustre del IES Joan Fuster (Sueca), per si fóra útil a algun company, és una opció diferent i no contradictòria amb les possibles accions a la Thoreau que s'estan encetant des de diferents centres, més informació en FILOSOFIA RESISTE. Ací teniu el model del Joan Fuster:

El Claustre de Professors de l’IES ............., reunit en sessió ordinària, davant l’Ordre de la Conselleria d’Educació que regula la implantació de la nova matèria d’Educació per a la Ciutadania i els drets humans (EpC) de segon d’ESO, manifesta:

1. Aquesta Ordre pretén donar cobertura legal a l’objecció a la matèria EpC per part de pares disconformes amb els seus continguts, actitud preconitzada des d’alguns sectors polítics. L’opció B que estableix l’Ordre promou la separació d’uns alumnes respecte dels seus companys per motius merament ideològics. Així mateix sostrau la programació, seguiment i avaluació de la matèria als professors corresponents, en un clar atac a l’autonomia del professorat i a la llibertat de càtedra.

2. Aquesta Ordre disposa que obligatòriament la docència d’aquesta matèria es faça en angles. Volem fer constar que aquest plantejament resulta des del punt de vista metodològic i pedagògic un despropòsit, doncs ignora que el grau de coneixement d’angles de que disposen en general els alumnes en eixe nivell educatiu no permet desenvolupar la complexitat lèxica, conceptual i argumental d’una matèria com l’EpC. Si, a més a més, tenim en compte que aquesta matèria només disposarà d’una hora setmanal per a la seua docència, és previsible que els continguts propis de la matèria acaben així notablement desvirtuats. Si el que vol la Conselleria és millorar el nivell d’angles dels alumnes hi ha moltes altres mesures que pot prendre i que està en les seues mans posar en marxa: augmentar les hores de la seua docència, fer desdoblaments en la matèria, promoure aules específiques, etc.


En conjunt l’Ordre de la Conselleria representa una maniobra per boicotejar l’EpC mitjançant la creació d’una situació d’excepcionalitat jurídica per partida doble (sotmesa a objecció i a més a més en angles). L’Ordre està dirigida a crear artificialment una anomalia en el sistema escolar i no obeïx a cap preocupació pedagògica per la matèria ni pretén cap millora del sistema educatiu. Només pretén situar aquesta matèria en el centre de la lluita política sense tenir en compte els efectes perniciosos que produirà en la comunitat escolar.

Per tots aquests motius, demanem a la Conselleria d’Educació que retire l’Ordre per la que es regula l’Educació per a la Ciutadania i els drets humans en segon d’ESO.

Demanem també al Consell Escolar de l’IES ........... i al Consell Escolar municipal de ........... que es pronuncien sobre aquest tema i que sol•liciten igualment a la Conselleria d’Educació la retirada de l’Ordre.

......................., 27 de juny de 2008

Salutacions,

Juan Armenteros

3 comentaris:

Vicent

DOCUMENT APROVAT HUI AL CLAUSTRE DE L'IES SOROLLA
El Claustre de professorat de l’IES SOROLLA de València, en sessió celebrada el dia 27 de juny del 2008, vol manifestar, al voltant de la matèria Educació per a la Ciutadania el següent:

1. Que ens reafirmem en els arguments de l’escrit aprovat per aquest Claustre el dia 14 de Maig d’enguany.
2. Que no compartim la pretensió d’imposar la docència d’aquesta matèria en llengua anglesa.
3. Que no compartim l’anomenada “opció b” que permet l’alumne, de conformitat amb la seua família, elegir els temes de treball a avaluar, vulnerant, al nostre parer, la llibertat de càtedra, desautoritzant el professorat i minusvalorant l’assignatura, afectant també a l’autonomia del centre.

D’acord, amb això DEMANEM al Consell Escolar del Centre que aprove el document dirigit per l’Assemblea de Directors (ADIES-PV) en el qual, i davant els dubtes sobre la interpretació jurídica de l’Ordre que regula la matèria “Educació per la ciutadania” , sol•licita al Conseller d’Educació garantia jurídica per aplicar la norma.

El Claustre, en virtut de la seua competència en assumptes pedagògics, informa el Consell Escolar, i en especial als representants de pares i mares, així com a l’alumnat, que l’opció a), és a dir, la programació de la matèria amb tots els continguts que estableix la llei, és l’única que garanteix amb solvència el compliment dels objectius de la matèria “Educació per a la ciutadania”.

D’altra banda, el Claustre, en virtut de l’autonomia com òrgan col•legiat del professorat d’aquest centre, vol transmetre la solidaritat amb el Claustre de l’IES Ballester Gozalbo de València, que passat dimarts 24 Juny va aprovar un document en què feia la seua valoració sobre aquest tema.

Per últim, insistim a DEMANAR a la Conselleria d’Educació que reconsidere la implantació de la norma en els dos aspectes esmentats: l’opció b) i la docència en anglés.

Enric

A l´institut on està la meua dona, el Blasco Ibáñez de Cullera, avui també han tingut claustre i han aprovat presentar un escrit de característiques semblants al vostre. On he estat jo, el Mariano Benlliure de València, com que l´últim claustre va ser el dia de les oposicions, no sé què hauren fet, però pels comentaris dels claustres anteriors tal volta també hagen fet alguna cosa semblant.

Juan

Magnífic, Vicent i Enric. I crec que ja van uns pocs instituts.

Acabe de publicar una entrada nova, amb el contundent resultat de la votació al Joan Fuster de Sueca.

Salut, amics!

Juan Armenteros