Buscar

Interessant proposta del Jordi de Sant Jordi sobre la EPC

La publique ací per si resulta útil a algun claustre:

Assumpte: Sol•licitud de modificació del DPP dels Programes d’Educació Bilingüe que aplica el centre

El Reglament Orgànic i Funcional de Centres d'Educació Secundària en el seu article 100 diu: “Els instituts disposaran d’autonomia per a definir el model de gestió organitzativa i pedagògica, que haurà de concretar-se en cada cas mitjançant els corresponents projectes educatius i curriculars i el reglament de règim interior”

I a l’article 102
2. “ El projecte educatiu de l’institut inclourà:
2.1. Els fins i les intencions educatives, d’acord amb la identitat de l’institut ....
2.2. El disseny particular del programa o programes d’educació bilingüe que aplique el centre i el pla de normalització lingüística que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a lús de les llengües al centre, ...
En el pla de normalització lingüística han de quedar definits:
2.2.1. El tractament del valencià com a llengua vehicular i d’aprenntatge.
2.2.2. El procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà.
2.2.3. les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres.
2.2.4. Els criteris generals per a les adequacions dels processos d’ensenyament de les llengües a la realitat lingüística del centre.””

Es per això que el Consell Escolar de Centre en sessió celebrada el 11 de juny de 2008 ha decidit modificar el DDP tant del Programa d’Ensenyament en Valencià com del programa d’Incorporació Progressiva en segon curs:

La nova àrea d’educació per a la ciutadania s’impartirà en valencià tant en el Programa d’Ensenyament en Valencià com en el d’Incorporació Progressiva.

Entenem que, tot acceptant “l’ORDE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen formes d'organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria. “ en els seus aspectes generals, en l’aspecte de la llengua vehicular, aquesta en el seu rang d’ordre no pot contradir un Decret publicat pel govern valencià que té rang superir i que confereix una autonomia pedagògica i organitzativa als centres a la qual no volem renunciar.Per altra banda, també m'arriba una comunicació d'una companyia del Lluís Vives en la que em conta que han denunciat la ordre de Conselleria a través dels sindicats (STPV i CCOO). També pot ser una via.

Continue pensant que en la EPC tenim moltes armes. I també que la EPC i eixe cognom (ciutadania) va a permetre esta cada vegada major degradació de la nostra tasca als centres de secundària. Però no és la única raó com ja sabem. Al menys hem encetat el debat i també l'acció.

Salutacions a tots i totes,

Juan Armenteros

6 comentaris:

Vicent

Hola companys,
M'ha agradat el document del Jordi St.Jordi i l'he presentat als representants en consell escolar per a que s`aprove, si pot ser, en el meu centre (IES Sorolla). Prèviament, el divendres, ho presentàrem en el claustre. M'agradaria saber si en eixe institut li han presentat ja el document a l'inspector, i si ha hagut reaccions, perquè el primer que m'ha dit el director "in pectore" (canviem de director) és que, això la inspecció no ho respectarà, és a dir , que se'n passaran el document del consell "per allà".
També voldria saber si ho aneu a proposar en altres instituts.
Gràcies.
Vicent.

Vicent

Hola de nou. Acabe de trobar, en la pàgina de ccoo, un altre posicionament interessant. En aquest cas de l'IES Ballester Gozalbo, que fins i tot ha repartit un comunicat als pares per a que matriculen els xiquets només en l'opció a) i en valencià o castellà. El document és aquest:

I.E.S Ballester Gozalvo
Valencia
El Claustro de profesores en sesión celebrada el día 24 de junio de 2008 ha decidido impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía únicamente en la opción A y en cualquiera de las lenguas recogidas en nuestra Constitución, y en el Estatuto de Autonomía, castellano y valenciano.
Entendemos que impartir una asignatura en una lengua extranjera y con un programa elegido por las madres, padres o tutores familiares, en contra de lo establecido en la normativa legal y en nuestro Proyecto Educativo, puede conculcar no sólo los derechos de los ciudadanos a recibir una educación democrática, sino abocarlos incluso a una situación en la que el Estado Español no reconociera los títulos de Educación Secundaria Obligatoria, según establece el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el que se regulan las enseñanzas mínimas correspondientes a esta etapa.

Juan
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Juan

Què et sembla, Vicent:


La Comunidad Valenciana despedirá a quien no imparta Ciudadanía en inglés
El instituto Ballester Gozalvo de Valencia pretende ofrecer la asignatura en castellano o valenciano, lo que Educación considera "una falta muy grave"

AGENCIAS - Valencia - 25/06/2008

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha advertido esta mañana de que incumplir la orden de desarrollo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que establece que se imparta en inglés y la posibilidad de superarla a través de trabajos, es una falta tipificada como "muy grave", que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo, y en caso de reiteración, la separación del servicio. En este punto, ha asegurado que ni a él mismo ni a su equipo "nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones" y ha garantizado que la aplicación de la normativa será "inexorable".

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha advertido esta mañana de que incumplir la orden de desarrollo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que establece que se imparta en inglés y la posibilidad de superarla a través de trabajos, es una falta tipificada como "muy grave", que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo, y en caso de reiteración, la separación del servicio. En este punto, ha asegurado que ni a él mismo ni a su equipo "nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones" y ha garantizado que la aplicación de la normativa será "inexorable".

El titular de Educación se refería en estos términos sobre la decisión anunciada ayer por el claustro de profesores del IES Ballester Gozalvo de Valencia de impartir Educación para la Ciudadanía sólo en opción A, la tradicional, y en "una de las dos lenguas oficiales que reconoce el Estatuto de Autonomía, castellano o valenciano".

"De la misma forma que nosotros cumplimos con la LOGSE y la LOE estando en desacuerdo, el resto del sistema educativo ha de cumplir órdenes que emanan de la consejería", ha afirmado el consejero. "Somos conscientes de la legalidad vigente y vamos a impartirla de una forma que nosotros y nuestros servicio jurídico estimamos que es completamente legal", ha concluido.

Los tres sindicatos de la educación pública valenciana han recurrido la norma elaborada por el ejecutio autonómico, que contradice al mandato dictado por el Gobierno central.

Vicent

Doncs què vols que en pense? Que fa por, que esta gent ho té claríssim i que són molt més feixistes del que ens pensavem... Al meu insti estavem (estem) preparant un document fent servir el de l'Assemblea de Directors (que demana garanties jurídiques) i el del Ballester Gozalbo (el dels Jordi St.Jordi entra en el tema del DPP, més difícil). Total, que estem pensant com enfocar-ho per al Claustre del divendres i el Consell del dilluns sobretot. És una llàstima que no tingam una estratègia comuna tots els centres... perquè els arguments, davant aquesta imminent cacera de bruixes seran clars: els claustres no poden demanar res en contra de la llei, som funcionaris, etc, etc...
Ja en parlem. Ànims.
Vicent.

Juan

Crec que ara la estratègia, Vicent, ha d'anar en la línia de denunciar. Que siguen el jutges el que s'enfronten -aprofitem a Montesquieu!- a este ilegalisme. Individualment per centres, com ara el Lluís Vives, o aprofitar la força col·lectiva. Denunciar.

En tot cas, davant d'aquesta nova i notòria agressió, cal reunir-se.