Buscar

Document sobre la EPC de resposta dels claustres a Conselleria

Inicialment el varem rebre en castellà, enviat pels professors d'Alacant i ací us oferim una versió en valencià traduïda al IES Joan Fuster de Sueca:

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES DE L'IES ____________________, REUNIT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, davant de les propostes de La Conselleria d'Educació en relació a EpC, manifesta:

El pròxim curs acadèmic, 2008-2009, la Conselleria d'Educació contempla, a partir de l'Esborrany fet públic el 21 de maig del 2008, les següents modalitats per a implantar l’EpC en 2n ESO:

-Opció A: Cursar EpC d’acord amb els continguts mínims aprovats per la LOE, en anglès.

-Opció B: Reconeix la possibilitat d'objectar a la matèria, i ofereix l'alternativa de realitzar un treball cada trimestre els continguts del qual seran triats pels pares.

Davant d'aquestes propostes de l'Esborrany, la resolució definitiva de les quals eixirà a finals de juny, quan el curs acadèmic haja finalitzat, considerem oportú realitzar les consideracions següents:

-L'Opció A representa una maniobra política per a boicotejar l’EpC: aquesta assignatura pot ser discutible, però en cap cas Conselleria pot utilitzar el professorat, l'alumnat i els pares i mares per a dirimir disputes partidistes.

- Les conseqüències pràctiques que generaria l'Opció A són que ni els professors de Filosofia i Geografia i Història estaran suficient preparats per a impartir-la en anglés (fins i tot en el cas que acreditassen un nivell mitjà d'anglés), ni tampoc els alumnes tindran un nivell suficient de competència lingüística per a entendre i aprovar l’EpC.

-L'Opció B vulnera un dels principis essencials de l'educació: l'autonomia i la llibertat de càtedra del professor.

-L'Opció B s'oferta sense existir cap resolució judicial que qüestione la constitucionalitat de la matèria EpC. Per tant, la decisió de Conselleria no respecta ni l'autonomia educativa ni l'autonomia judicial.

-En el cas que una sentència judicial desautoritzés i invalidés la proposta de l'Opció B, per entrar en contradicció amb una llei superior (LOE), això suposaria que els alumnes que haguessen cursat i aprovat la dita opció B –D'acord amb els nous criteris d'avaluació contemplats- tindrien, a efectes acadèmics, EpC suspesa.

- L'Opció B genera innecessàriament trastorns organitzatius en els Instituts, perquè suposa desdoblar tots els grups d'EpC en Opció A i Opció B.

- El propi conseller Font de Mora va dir, en la roda de premsa del 21 de maig en què va anunciar l'Esborrany d'EpC, que no descarta fer el mateix (desdobles d'objectors) amb d’altres matèries afins a l’EpC de l'ESO. Si consentim açò ara, pot ser el principi d'una nova etapa en què l'educació es convertisca en un simple instrument polític al servei d'interessos electorals, siguen del PP o del PSOE o de qualsevol altre partit polític.

Per tot això, sotmetem a votació la proposta següent:

- No oferir el curs següent, 2008-2009, l'Opció B d'EpC de Conselleria, emparant-nos en la LOE, en el principi d'autonomia docent i en la irresponsabilitat a efectes acadèmics que suposaria per als alumnes. Sol·licitem el suport del Claustre i l'AMPA per tal de defendre públicament aquests principis en defensa d'una ensenyança de qualitat.

-Tot i que estem a favor d'una educació que afavorisca els Programes d'Incorporació Progressiva en llengües estrangeres, la proposta de Conselleria és precipitada, interessada (políticament) i d'elevat cost econòmic tenint en compte la falta de planificació. Tal vegada ara hi haja altres prioritats educatives sense cobrir. Per tant, sol·licitem que Conselleria reconsidere la seua proposta (Opció A) oferint el curs pròxim EpC en valencià o castellà.

________, a __ de ________ de 2008

CLAUSTRE DE PROFESSORS DEL I.E.S. _____________________________

1 comentaris:

fran

de verdad sois PROFESORES DE FILOSOFÍA? Parece que sólo os interesa resaltar el problema de la EpC (asignatura ésta cuya adscripción a los departamentos de filosofía e historia rechazamos unos cuantos profesores de filosofía e historia al considerar que, dado el carácter transversal de sus contenidos, cualquier departamento está capacitado para impartirla)
Por supuesto que es necesario rechazar la pérdida de autonomía del profesorado en cualquier materia, pero creo que, corporativamente, como profesores de filosofía nuestro INTERÉS PRINCIPAL no es la lucha por una asignatura de una hora semanal cuyo contenido sólo guarda una ligera afinidad con el currículo de filosofía: ¿ES QUE NADIE VA A PLANTAR CARA A LA REDUCCIÓN DE HORAS DE FILOSOFÍA EN BACHILLERATO?
¿NADIE VA A DECIR NADA EN CONTRA DE QUE LA ÉTICA DE 4º ESO Y LA FILOSOFÍA DE 1º BACH. SE FUNDAN O MÁS BIEN "SE DISUELVAN" EN LA "CIUDADANÍA"?