Buscar

CLAUSTRE IES SOROLLA SOBRE EpC

CONSIDERACIONS DEL CLAUSTRE DE L’IES SOROLLA DAVANT L’ESBORRANY QUE ESTABLEIX LES CONDICIONS PER IMPARTIR LA NOVA MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA EL PRÒXIM CURS EN 2n.ESO

1.Rebutgem la pretensió d’imposar la docència d’aquesta matèria en llengua anglesa, perquè l’alumnat no disposa del nivell de coneixement de la llengua anglesa, ni el professorat ha estat format per a fer possible això adequadament. A més a més, l’alumnat tindria grans dificultats per enfrontar-se a un camp semàntic delicat i ambigu, en el qual només el domini de la llengua li permetria comprendre de forma adequada.

2.Si cal encetar un procés d’educació plurilingüe als centres de secundària, semblaria més adient fer-ho atenent a un procés global, d’implantació progressiva, i amb formació del professorat. I no amb una matèria nova d’una hora en segon de l’ESO, de manera improvisada i inconnexa.

3.A l’article dos de l’esborrany s’estableix la intervenció de les famílies en qüestions pedagògiques i didàctiques (opció B). Entenem que eixes qüestions són competència exclusiva del professorat, que és qui elabora la programació a partir d’uns continguts fixats per la Conselleria en el decret 112/2007 i el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

4.Eixa opció B permet l’alumne, de conformitat amb la seua família, elegir els temes de treball a avaluar, vulnerant la llibertat de càtedra, desautoritzant el professorat i minusvalorant l’assignatura, afectant també a l’autonomia del centre, ja que es podrien ocasionar, amb alta probabilitat, contradiccions amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Aquesta mesura crearia un greu precedent en posar en qüestió la competència del professorat i del mateix legislador que ha establert el currículum de la matèria.

5.També ens sembla gravíssim la tercera opció, que s’estableix en la Disposició Addicional Segona, segons la qual “els centres docents garantiran la deguda atenció educativa a l’alumnat que, per decisió de la família, no curse la matèria d’Educació per la Ciutadania en cap de les dues opcions (...) sense que això supose ofertar una alternativa curricular”. Açò estableix l’opció de l’objecció real a la matèria.

7.Entenem que pot haver una DISCRIMINACIÓ a l’alumnat, ja que estableix dues opcions (A i B) molt diferents quant a objectius, continguts i criteris d’avaluació, és a dir en les condicions per superar l’assignatura. La tercera opció (no cursar l’assignatura) evidentment agreuja totes les consideracions anteriors sobre un obvi menyspreu a la nova matèria.

7.Entenem que l’aparició d’una nova matèria obligatòria com Educació per la Ciutadania representa una oportunitat per concretar aspectes del currículum transversal (educació en valors) així com altres específics de les àrees de Ciències Socials i Filosofia. Veiem a més una continuïtat entre aquesta matèria i l’Ètica de 4t.ESO, així com la Filosofia de Batxiller (un aspecte especialment transcendent, donada l’OBLIGATORIETAT de aquestes assignatures).

València, 14 de Maig de 2008

1 comentaris:

Joan

Os paso el manifiesto que hemos votado en el Claustro y el Consejo escolar del IES L'OM de Picassent, y aprovecho para manifestar mi total acuerdo con el Claustro del Sorolla.
Os dejo la dirección de nuestro blog http://www.noalaorden.blogspot.com/

Estamos pidiendo adhesiones al manifiesto.
Un abrazo