Buscar

Acta claustre IES Mariano Benlliure de València

Amics i companys, ahí va l´escrit aprovat en l´últim claustre de l´IES Mariano Benlliure de València:
ANNEX A L’ACTA DE CLAUSTRE DE 27/06/2008

Davant de l’Orde de la Conselleria d’Educació de 10/06/2008, per la qual s’estableixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la Ciutadania i els drets humans en Educació Secundària Obligatòria, el Claustre de Professors de l’IES Benlliure de València, reunit en sessió ordinària el 27 de juny de 2008 manifesta:

Primer, que imposar condicions als centres educatius per a impartir una matèria, significa envair les competències que el claustre i el consell escolar tenen atribuïdes en relació amb la planificació i organització docent. A més, el fet que eixa matèria s’impartisca en anglés (o en altre idioma que siga primer idioma estranger) és una mesura absurda i sense base pedagògica ja que la competència lingüística dels nostres estudiants en idioma estranger no és l’adequada en segon de l’ESO i a més vulnera la capacitat de decisió dels centres educatius a l’hora de portar a terme els ensenyaments plurilingües.

Segon, que la dita Orde vulnera de forma alarmant la llibertat de càtedra del professorat al contemplar que, en una de les opcions per a cursar la dita matèria, les famílies poden imposar als professors i professores que imparteixen l’assignatura els continguts curriculars que consideren adequats, quedant així el professorat supeditat al criteri de les famílies. Aquesta possibilitat senta el precedent perquè l’Administració puga fer el mateix en altres matèries en les quals considere rellevant el criteri familiar i no el científic o objectiu. Som els professors i professores dels Centres educatius els únics legitimats i els únics competents per a generar les programacions didàctiques i també les metodologies i materials adequats per a l’ensenyament de les matèries. Tot això a partir del Decret 112/2007 i del nostre PEC.

Tercer, que establir dues opcions molt diferents per a cursar la matèria, quant a objectius, continguts i criteris d’avaluació, inevitablement generarà una segregació inacceptable de l’alumnat per motius de caràcter ideològic i una despesa econòmica desorbitada i injustificada.

Quart, que atenent al que estableix el nostre PEC, eduquem el nostre alumnat en el respecte a les normes i a les regles de la democràcia, i l’inculquem el valor d’utilitzar les vies de participació existents per a canviar una norma que no ens satisfaça. Aquesta Orde està inspirada i convida al model justament contrari, aquell que permet incomplir una norma (cursar una assignatura obligatòria de manera diferent a la resta de matèries), menysvalorant la matèria, i fer-ho en un idioma que la torna opaca, ja que l’alumnat no disposa d’un nivell de coneixement suficient de la llengua anglesa.

Així, i considerant que l’Orde de la Conselleria ratlla la irresponsabilitat, el Claustre Escolar de l’IES Benlliure EXIGEIX LA SEUA RETIRADA IMMEDIATA.
Així mateix, i davant el fet de la seua publicació, aquest Claustre, per les raons abans exposades, pren les decisions següents.

1.- Impartir la matèria d’Educació per a la Ciutadania en les llengües acordes als programes lingüístics de l’IES ja que la decisió d’incorporar-nos a programes d’ensenyaments plurilingües és d’exclusiva competència del Centre Educatiu i qualsevol imposició en aquest àmbit pot alterar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

2.- Desenvolupar la programació didàctica de la matèria Educació per a la Ciutadania de conformitat amb els continguts publicats pel Govern Valencià en el Decret del 20 de juliol de 2007 i amb les normes generals d’elaboració de les programacions didàctiques per a qualsevol assignatura, no acceptant cap imposició que contravinga l’autonomia pedagògica dels centres.

3.- No admetre que les famílies puguen imposar al professorat de la matèria quins continguts ha d’ensenyar o no als seus fills per entendre que és un greu atemptat contra la llibertat de càtedra i el sentit comú. La matèria la impartiran els departaments didàctics de Filosofia i Geografia i Història, quedant establerts en les programacions didàctiques els objectius, continguts, metodologies i criteris d’avaluació, i també els materials que es consideren adequats, exactament igual que en qualsevol altra assignatura.

4.- Sol·licitar que se’ns done per escrit garantia jurídica que la impartició d’una matèria en anglés o francés en l’ESO no vulnera el compliment del nostre projecte educatiu aprovat democràticament per tota la comunitat escolar.

5.- Demanar que se’ns done per escrit garantia jurídica firmada que, oferint l’opció B, no incomplim cap normativa de rang superior i, per tant, cap mare o pare, podrà actuar jurídicament contra nosaltres.

Finalment, davant les actuacions de l’Administració Educativa contra l’IES Ballester Gozalbo, volem expressar el rebuig a tot tipus de pressió i amenaça i la solidaritat amb el claustre i amb la junta directiva de l’IES Ballester Gozalbo de València i sol·licitem la dimissió del Conseller d’Educació, com a responsable final d’aquests fets.

Aprovat per unanimitat 100 % del Claustre del Joan Fuster de Sueca el document que teniu baix

Ja ho sap vosté, Sr. Font de Mora, autèntic exercici d'integració, sense límits ideològics, ni una abstenció, ni votants del PP, tots els professors del IES JOAN FUSTER de Sueca, rebutgem contundentment l'ordre que vosté ha signat. Crec que el moviment que està generant és més fort del que pot controlar. D'un absurd, ja ho comentàvem en una entrada de fa ja molts dies, se seguix qualsevol cosa, retire l'ordre, Sr. Conseller, admetre els errors és admirable i està a l'abast de pocs. Siga vosté un d'ells.

Aquest moviment s'està repetint en molts instituts del País Valencià. No és prudent no escoltar-ho. Tindran constància al seu moment, perquè hi ha registre d'eixida. I quan no funcione, sempre -això esperem que ja s'ho treballaren uns quants al segle XVIII- ens quedarà la Justícia. I si no funciona continuarem sense callar.

Torne a reproduir el document aprovat, ara ja amb dades del centre:

El Claustre de Professors de l’IES Joan Fuster de Sueca, reunit en sessió ordinària, davant l’Ordre de la Conselleria d’Educació que regula la implantació de la nova matèria d’Educació per a la Ciutadania i els drets humans (EpC) de segon d’ESO, manifesta:

1. Aquesta Ordre pretén donar cobertura legal a l’objecció a la matèria EpC per part de pares disconformes amb els seus continguts, actitud preconitzada des d’alguns sectors polítics. L’opció B que estableix l’Ordre promou la separació d’uns alumnes respecte dels seus companys per motius merament ideològics. Així mateix sostrau la programació, seguiment i avaluació de la matèria als professors corresponents, en un clar atac a l’autonomia del professorat i a la llibertat de càtedra.

2. Aquesta Ordre disposa que obligatòriament la docència d’aquesta matèria es faça en anglés. Volem fer constar que aquest plantejament resulta des del punt de vista metodològic i pedagògic un despropòsit, doncs ignora que el grau de coneixement d’anglés de que disposen en general els alumnes en eixe nivell educatiu no permet desenvolupar la complexitat lèxica, conceptual i argumental d’una matèria com l’EpC. Si, a més a més, tenim en compte que aquesta matèria només disposarà d’una hora setmanal per a la seua docència, és previsible que els continguts propis de la matèria acaben així notablement desvirtuats. Si el que vol la Conselleria és millorar el nivell d’anglés dels alumnes hi ha moltes altres mesures que pot prendre i que està en les seues mans posar en marxa: augmentar les hores de la seua docència, fer desdoblaments en la matèria, promoure aules específiques, etc.


En conjunt l’Ordre de la Conselleria representa una maniobra per boicotejar l’EpC mitjançant la creació d’una situació d’excepcionalitat jurídica per partida doble (sotmesa a objecció i a més a més en anglés). L’Ordre està dirigida a crear artificialment una anomalia en el sistema escolar i no obeïx a cap preocupació pedagògica per la matèria ni pretén cap millora del sistema educatiu. Només pretén situar aquesta matèria en el centre de la lluita política sense tenir en compte els efectes perniciosos que produirà en la comunitat escolar.

Per tots aquests motius, demanem a la Conselleria d’Educació que retire l’Ordre per la que es regula l’Educació per a la Ciutadania i els drets humans en segon d’ESO.

Demanem també al Consell Escolar de l’IES Joan Fuster i al Consell Escolar municipal de Sueca que es pronuncien sobre aquest tema i que sol•liciten igualment a la Conselleria d’Educació la retirada de l’Ordre.

Sueca, 27 de juny de 2008

Document sobre la EPC que es pot presentar als Claustres

Publiquem ací este document, que serà hui presentat per a ser debatut al Claustre del IES Joan Fuster (Sueca), per si fóra útil a algun company, és una opció diferent i no contradictòria amb les possibles accions a la Thoreau que s'estan encetant des de diferents centres, més informació en FILOSOFIA RESISTE. Ací teniu el model del Joan Fuster:

El Claustre de Professors de l’IES ............., reunit en sessió ordinària, davant l’Ordre de la Conselleria d’Educació que regula la implantació de la nova matèria d’Educació per a la Ciutadania i els drets humans (EpC) de segon d’ESO, manifesta:

1. Aquesta Ordre pretén donar cobertura legal a l’objecció a la matèria EpC per part de pares disconformes amb els seus continguts, actitud preconitzada des d’alguns sectors polítics. L’opció B que estableix l’Ordre promou la separació d’uns alumnes respecte dels seus companys per motius merament ideològics. Així mateix sostrau la programació, seguiment i avaluació de la matèria als professors corresponents, en un clar atac a l’autonomia del professorat i a la llibertat de càtedra.

2. Aquesta Ordre disposa que obligatòriament la docència d’aquesta matèria es faça en angles. Volem fer constar que aquest plantejament resulta des del punt de vista metodològic i pedagògic un despropòsit, doncs ignora que el grau de coneixement d’angles de que disposen en general els alumnes en eixe nivell educatiu no permet desenvolupar la complexitat lèxica, conceptual i argumental d’una matèria com l’EpC. Si, a més a més, tenim en compte que aquesta matèria només disposarà d’una hora setmanal per a la seua docència, és previsible que els continguts propis de la matèria acaben així notablement desvirtuats. Si el que vol la Conselleria és millorar el nivell d’angles dels alumnes hi ha moltes altres mesures que pot prendre i que està en les seues mans posar en marxa: augmentar les hores de la seua docència, fer desdoblaments en la matèria, promoure aules específiques, etc.


En conjunt l’Ordre de la Conselleria representa una maniobra per boicotejar l’EpC mitjançant la creació d’una situació d’excepcionalitat jurídica per partida doble (sotmesa a objecció i a més a més en angles). L’Ordre està dirigida a crear artificialment una anomalia en el sistema escolar i no obeïx a cap preocupació pedagògica per la matèria ni pretén cap millora del sistema educatiu. Només pretén situar aquesta matèria en el centre de la lluita política sense tenir en compte els efectes perniciosos que produirà en la comunitat escolar.

Per tots aquests motius, demanem a la Conselleria d’Educació que retire l’Ordre per la que es regula l’Educació per a la Ciutadania i els drets humans en segon d’ESO.

Demanem també al Consell Escolar de l’IES ........... i al Consell Escolar municipal de ........... que es pronuncien sobre aquest tema i que sol•liciten igualment a la Conselleria d’Educació la retirada de l’Ordre.

......................., 27 de juny de 2008

Salutacions,

Juan Armenteros

Sr Conseller Font de Mora (EPC en anglès)


Li convide a una reunió cara a cara on debatre la justificació pedagògica de la Educació per a la Ciutadania de segon d'ESO en anglès. Si vol pot ser en privat. I si no, pública.

Si perd el debat, perd el càrrec.

A vore si al que anem a acomiadar és a vosté.

Resum i dades de l'Assemblea de professors de Filosofia de secundària del 4-VI-08

ASSEMBLEA DE PROFESSORS DE FILOSOFIA DE SECUNDÀRIA DEL 4 / VI / 08

Uns 50 professors de Filosofia ens reunírem en l’assemblea de professors de Filosofia d’ensenyament secundari que tingué lloc a la Facultat de Filosofia de València el passat 4-VI- 08. També hi assistiren alguns professors de Geografia i Història i alguns alumnes de l’assemblea d’alumnes de la Facultat.

Els temes centrals de la reunió foren:
L’Ordre de la Conselleria d’Educació que regula la implantació de l’Educació per a la Ciutadania en segon d’ESO.
La reducció de la Filosofia de primer de Batxillerat a 2 hores.

Compartírem informacions sobre les ‘entrevistes’ dels professors de Filosofia i de Geografia i Història amb els inspectors sobre l’EpC, les respostes dels professors als inspectors i la situació als centres (grau d’informació, acords de protesta de Departaments didàctics, Claustres, AMPAs i Consells Escolars dels IES, grau de publicitat dels acords). Vam debatre sobre les diferents possibilitats d’actuació. Les propostes foren variades i les que van concitar més aprovació van ser: impartir la matèria d’EpC només si es possible fer-ho en valencià o castellà, així com fomentar declaracions en els centres contra l’atemptat a la llibertat de càtedra que suposa l’ordre de la Conselleria (i donar-ne publicitat).

També es va informar i debatre sobre: les gestions realitzades davant de la Conselleria pels representants de la Facultat de Filosofia de València; la proposta aprovada pel Consell Escolar Valencià en favor del manteniment de les tres hores de Filosofia en primer de Batxillerat; les iniciatives sindicals al respecte; el grau d’implicació en la protesta dels diferents sectors de la “comunitat filosòfica valenciana”: facultat de Filosofia (professors, alumnes, junta de govern), professors de secundària, professors interins, associacions i societats de filosofia.

En el curs de l’assemblea vann tractar-se altres punts estretament relacionats amb els anteriors i en conjunt es va valorar el panorama de futur com enormement preocupant: la important reducció d’hores per als departaments de Filosofia als IES (per la convergència de la reducció a dues hores de la Filosofia de primer de Batxiller, la desaparició de les hores d’Alternativa a la Religió i l’exclusió de donar EpC en segon d’ESO); la possibilitat que la via de l’objecció siga dirigida no sols contra l’EpC sinó també contra l’Ètica de 4rt d’ESO i contra la Filosofia de primer de Batxillerat, tal i com promouen alguns sectors ultres; la situació i el paper de les assignatures optatives i de la nova matèria de Ciències del món contemporani; les conseqüències o efectes negatius que l’etiqueta “Ciutadania” ha suscitat i projectat sobre la docència de la Filosofia en l’ensenyament secundari, etc.

L’assemblea conclogué sense més resolucions que les assenyalades.P.D. Ja avançada l’assemblea els convocants repartírem una mena d’enquesta entre els que encara estaven presents. Les dades i resultats obtinguts són els següents:

1) Hi assistiren, al menys, professors dels següents 30 instituts:

ALAQUÀS : IES Dr. Faustí Barberà
ALBERIC: IES Consuelo Aranda
ALCÀCER: IES Alcàcer
L’ALCORA: IES Ximén d’Urrea
ALDAIA: IES Salvador Gadea,
IES Carles Salvador
ALMASSORA: IES Almassora
ALMUSSAFES: IES Almussafes
ALZIRA: IES J. M. Parra
IES Rei En Jaume
BENAGUASIL: IES Benaguasil
BUÑOL: IES Hoya de Buñol
BURJASSOT: IES Vicent Andrés Estellés
CARCAIXENT: IES Arabista Ribera
MASSANASSA: IES Massanassa
MOIXENT: IES Moixent
PATERNA: IES Peset Aleixandre
LA POBLA DE VALLBONA: IES La Vereda
PICASSENT: IES L’Om
SEGORBE: IES Cueva Santa
SILLA: IES Enric Valor
SUECA: IES Joan Fuster
VALÈNCIA: IES Abastos
IES Benlliure
IES Campanar
IES Districte marítim
IES Isabel de Villena
IES Sorolla
VILLENA: IES Antonio Navarro Santafé
XÀBIA: IES Antoni Llidó

2) Dades de l’enquesta:

El 74% dels professors que contestaren l’enquesta ja s’havien entrevistat amb l’inspector.
Un 34% d’aquests professors ha contestat a les preguntes dels inspectors, mentre que el 64% s’ha negat.
La meitat dels departaments de Filosofia d’IES, els 64 % dels Claustres i el 9% dels consells escolars han fet algun tipus de declaració o han pres acords en contra de l’ordre que regularà l’EpC en segon d’ESO.
El 19% dels departaments de Filosofia d’IES i el 19% dels Claustres s’han pronunciat sobre el retall de la filosofia de primer de Batxillerat. Cap Consell escolar d’IES s’ha pronunciat.
Aquesta informació ha estat elaborada pels professors Juan Armenteros, Javier Herrera i Xavier Sierra (IES. Joan Fuster de Sueca).

Interessant proposta del Jordi de Sant Jordi sobre la EPC

La publique ací per si resulta útil a algun claustre:

Assumpte: Sol•licitud de modificació del DPP dels Programes d’Educació Bilingüe que aplica el centre

El Reglament Orgànic i Funcional de Centres d'Educació Secundària en el seu article 100 diu: “Els instituts disposaran d’autonomia per a definir el model de gestió organitzativa i pedagògica, que haurà de concretar-se en cada cas mitjançant els corresponents projectes educatius i curriculars i el reglament de règim interior”

I a l’article 102
2. “ El projecte educatiu de l’institut inclourà:
2.1. Els fins i les intencions educatives, d’acord amb la identitat de l’institut ....
2.2. El disseny particular del programa o programes d’educació bilingüe que aplique el centre i el pla de normalització lingüística que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a lús de les llengües al centre, ...
En el pla de normalització lingüística han de quedar definits:
2.2.1. El tractament del valencià com a llengua vehicular i d’aprenntatge.
2.2.2. El procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà.
2.2.3. les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres.
2.2.4. Els criteris generals per a les adequacions dels processos d’ensenyament de les llengües a la realitat lingüística del centre.””

Es per això que el Consell Escolar de Centre en sessió celebrada el 11 de juny de 2008 ha decidit modificar el DDP tant del Programa d’Ensenyament en Valencià com del programa d’Incorporació Progressiva en segon curs:

La nova àrea d’educació per a la ciutadania s’impartirà en valencià tant en el Programa d’Ensenyament en Valencià com en el d’Incorporació Progressiva.

Entenem que, tot acceptant “l’ORDE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen formes d'organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria. “ en els seus aspectes generals, en l’aspecte de la llengua vehicular, aquesta en el seu rang d’ordre no pot contradir un Decret publicat pel govern valencià que té rang superir i que confereix una autonomia pedagògica i organitzativa als centres a la qual no volem renunciar.Per altra banda, també m'arriba una comunicació d'una companyia del Lluís Vives en la que em conta que han denunciat la ordre de Conselleria a través dels sindicats (STPV i CCOO). També pot ser una via.

Continue pensant que en la EPC tenim moltes armes. I també que la EPC i eixe cognom (ciutadania) va a permetre esta cada vegada major degradació de la nostra tasca als centres de secundària. Però no és la única raó com ja sabem. Al menys hem encetat el debat i també l'acció.

Salutacions a tots i totes,

Juan Armenteros

Reunió a Madrid

Amics i companys, us recomane que pegueu una ullada al blog "Filosofía resiste", on trobareu informació sobre la reunió celebrada a Madrid el passat dissabte per a crear una plataforma en defensa de la filosofia a nivell estatal. Han redactat un manifest on (per a mi posant molt encertadament "el dedo en la llaga") relacionen la defensa de la filosofia amb la lluïta contra la mercantilització de l´ensenyament i de la societat en general. En efecte, açò és una batalla política (relacionable amb moltes altres coses terribles que estan passant, p. ex., les directives europees sobre les 60 hores o sobre el tracte als immigrants), i no una mera defensa d´interessos gremials (com molts creuen, entre ells alguns companys nostres d´altres especialitats). També us recomane aquesta notícia: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/justicia/anula/programa/educativo/Rioja/elpepusoc/20080619elpepisoc_6/Tes

Enquesta: Penseu que hem de fer una assemblea abans de les vacances?

No pretenc que tinga caràcter científic, però sí una orientació de com estan els ànims entre la gent que entra amb certa regularitat a llegir aquest bloc. I si se semblen als meus.

No vaig a enrotllar-me massa. M'interessa que fem una reflexió sobre si hem de preparar l'acció cara al curs vinent ja o esperar a setembre.

També si assemblea de professors de secundària -als que ens afecta immediatament l'ordre- o de tots els filòsofs implicats (estudiants, professors d'universitat, aturats, etc.).

Podeu contestar identificats o anònimament, fent un comentari a esta entrada. O enviant un correu a filosofilia@gmail.comSalutacions a tots,

Juan Armenteros

Irregularitats en les oposicions

Encara que se´n va una mica del tema, com que sé que entre els participants del blog hi ha professors interins que van a opositar de seguida, em permet penjar la següent notícia, relativa al funcionament mafiós dels tribunals (vinga, vinga, més motius per a l´optimisme!):

El Sindicat denuncia anomalies en la composició d’alguns tribunals d’oposicions docents I enceta una campanya per la transparència i objectivitat del procés selectiu
Davant el degoteig de denúncies que han començat a arribar al sindicat, STEPV-Iv ha encetat una campanya de control exhaustiu a la composició dels tribunals que han d’adjudicar les 2581 places d’oposicions de cossos docents d’ensenyament que començaran a realitzar-se el proper 25 de juny.
De les cinc persones que conformen un tribunal, la presidència es nomenada directament l’administració educativa, i de les quatre vocalies, dues són per sorteig entre tot el professorat i les altres dues se sortegen entre el professorat que s’ha presentat voluntari.
La Llei Orgànica d’Educació obliga a les persones que es presenten voluntàries a firmar un document com a que es compleixen els requisits i no es existeix cap motiu d’incompatibilitat.
Tot i això, el sindicat considera que la conselleria hauria d’aplicar els filtres necessaris per tal que el professorat que s’hi presenta voluntari als tribunals complesca rigorosament tots els requisits que s’hi demanen, perquè al sindicat estan arribant denúncies contra preparadors i preparadores d’oposicions que figuren com a membres voluntaris del tribunal.
STEPV-Iv recorda que els principals motius d’incompatibilitat són, haver realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors, tenir interés personal en l'assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat, tenir parentiu de consanguinitat fins a quart grau o tenir amistat íntima o enemistat manifesta, tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.
Altres tipus d’anomalies detectades pel que fa al professorat que s’hi presenta voluntari són: professorat que no ha treballat durant una gran part del curs escolar i que ara figura en un tribunal, professorat que està matriculat de cursos que coincideixen amb les dates de l’oposició, professorat que pertany a equips directius que durant el mes de juliol han d’estar planificant el curs següent, o la presència, d’algun alcalde del Partit Popular que durant el període d’oposicions haurà de deixar l’alcaldia per anar a examinar. STEPV-Iv exigeix a l’administració educativa que, en aquestes qüestions, no només complesca la llei, sinó que siga garant de la netedat i la transparència del procés selectiu donant la seguretat a tots i totes els opositors i opositores de que es compleixen els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
En oposicions anteriors, la Conselleria ja s’ha vist forçada a modificar tribunals pel clamor popular de les irregularitats detectades. Ara, abans de publicar els tribunals definitius, encara està a temps de filtrar, entre el professorat que s’hi ha presentat com a voluntari, aquelles situacions que no garanteixen de manera absoluta la netedat del procés.
Per això, el sindicat està fent un seguiment exhaustiu tot el procediment, analitzarà de manera particular totes les denúncies que vagen arribant, posarà a l’abast de l’afiliació els serveis jurídics per recórrer qualsevol decisió que no s’adeqüe a les normes i espera que les persones que no compleixen de manera estricta tots els requisits desistesquen voluntàriament de continuar com a membres dels tribunals.
València, 8 de juny de 2008

Publicada ja la ordre al DOG. 2 horetes de m. (editat 11 juny)


Açò és una edició del dia 11. Ja s'ha publicat com sabreu la ordre al DOG. Així que els que tenieu ganes de plorar, no us talleu. La única retroalimentació que escolten (tant el govern central com l'autonòmic, no ens enganyem) es la de la Cúria Romana.

Ja no podem ser tan irreverents com Buñuel de L'âge d'or, però entren ganes. Hi ha un comentari de Javierh a esta entrada que també ens dóna alguna clau del que està passant.

Recordem:
1. El decret que ve del govern central possibilita les 2 hores de filosofia en primer de bat.
2. La aplicació a les comunitats ha segut, de lo més lògica. Ací tenim, llengua autòctona i etc etc (i CC Món Contemporani) i tenia que quedar així.
3. Guai, que ara tenim sociologia en primer com a optativa i competim amb nosaltres mateixos.

Podeu continuar comentant açò als comentaris de baix. I anar suggerint accions. Pròximament una assemblea.

[edició 11 juny, 15:00]


Podeu fer comentaris i suggeriments. De tota manera, que la primera batalla estava perduda estava clar:

Ací en pdf
(agafat del bloc de la Sociedad de Filosofia de Alicante).

ORDEN de de de 2008 de la Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar enseñanzas de Bachillerato en régimen ordinario Diurno, y en los regímenes para adultos Nocturno y a Distancia.


És un link a gigasize en descàrrega directa.

Ací una -desoladora- vista de com queda el primer de bat (si punxeu el quadre es veu en gran):

subir imagenesPer suposat FILOSOFIA Y CIUTADANIA 2 hores. Ja ho hem aconseguit: equiparats amb religió (catòlica). Hurra.Salutacions i Filosofia DEP (si la mesa no ho impedix)

Juan Armenteros
IES Joan Fuster (Sueca)

No us preocupeu, filòsofs!


Amics i companys filòsofs: no us preocupeu si la filosofia se´n va al clot! No us heu parat a pensar (possiblement per la nostra imperdonable mandra a l´hora de reciclar-nos fent cursets de psicopedagogia) que si volen acabar amb la filosofia és perquè ja no fa falta? Si els actuals professors de filosofia tenim la sort de tenir a les aules la generació més intel·ligent de la història! I tot, gràcies a les noves tecnologies, que això sí que és una cosa de trellat, i no les nostres cabòries! Mireu, si no, açò: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Einstein/edad/pavo/elpepusoc/20080608elpepisoc_2/Tes


Tema de debat: relació entre els atacs constants contra la filosofia d´un partit "progre" com el PSOE i aquesta mena de notícies aparegudes en un diari també "progre" com El País (per favor, companys, que l´època obscurantista que estem vivint no ens faça perdre les ganes de pensar, ni l´humor, ni el sarcasme).

Carta sobre el resultat (fins l´altre dia desconegut) de la famosa entrevista

Reproduesc ací la carta que m´han enviat informant-me (a bones hores!) del resultat de l´entrevista entre els representants de la facultat de filosofia i les altes esferes. Vosaltres mateixos:

A los Señores Profesores de Filosofía


Queridos compañeros: En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea de profesores y estudiantes de Filosofía, los directores de los departamentos de la Sección de Filosofía de la Universidad de Valencia, y el Presidente de la Sociedad de Filosofía del País Valenciano, encabezados por el Decano de la Facultad de Filosofía y CCEE nos entrevistamos con la ILMA SRA. Secretaria Autonómica de Educación, Dª Concepción Gómez Ocaña, el pasado martes 27 de Mayo.
En la entrevista, los directores de departamento trasladamos a la Secretaria Autonómica las preocupaciones expresadas por los profesionales de la filosofía en la mencionada reunión y, en especial, el hecho de que el borrador de la Orden que ha de organizar la docencia el próximo curso redujera el horario de Filosofía y Ciudadanía de primer curso a sólo dos horas semanales, lo que supone una reducción del 33% del tiempo lectivo, que ha de compatibilizarse con un aumento de la complejidad del temario; y una inferioridad de condiciones respecto a las otras materias de primero que preparan una materia de segundo evaluable en selectividad.
(a) La Sra. representante de la Consellería se mostró convencida de la importancia educativa de la Filosofía en el bachillerato, y mostró su disposición a buscar soluciones, dentro de un marco general horario que, en su opinión, lo dificultaba. Se comentó el apoyo recibido al incremento horario de la filosofía por la posición del Consell Escolar Valenciá.
(b) Comentamos la posibilidad de reconducir la materia “Ciencia para el mundo contemporáneo” en la dirección de un programa de Filosofía de la ciencia, en un sentido amplio, que incluya los problemas del impacto social de la ciencia y la tecnología, y cuya docencia pudiera asignarse a los profesores de filosofía.
(c) Se habló de la posibilidad de potenciar otras materias optativas de filosofía, para lo cual, la Sra. Secretaria autonómica se mostró abierta a recibir propuestas, que los directores de Departamento acordamos hacerle llegar a través del Sr. Decano de la Facultad.
(d) La Sra. Secretaria autonómica explicó el sentido que quiere dar a la enseñanza de Educación para la ciudadanía, haciéndola contribuir al objetivo de potenciar la enseñanza de una lengua extranjera, y evitando, en lo posible, las objeciones de conciencia al permitir la participación de los padres. Los directores de departamento hicimos constar nuestra preocupación por la posibilidad de que llevar esa participación a la programación chocara con el derecho constitucional a la libertad de cátedra.
El tono de la reunión fue distendido, incluso cordial; la Sra. Secretaria autonómica insistió en el carácter temporal de la Orden que se prepara, referida sólo al curso próximo, en el que se prepararán Decretos, más duraderos, regulando estas cuestiones, lo que da sentido al hecho de mantener abiertos los canales de comunicación.
Los directores de departamento esperamos haber contribuido a que los problemas encuentren vías de tratamiento razonable; y tan pronto como hubiera noticias más concluyentes entraríamos, de nuevo, en contacto con los profesores de bachillerato, por escrito o mediante reunión.
Recibe un cordial saludo.
Valencia a 28 de mayo de 2008.Dr. de Departamento de Lógica y Filosofía de la ciencia
Dr. de Departamento de Metafísica y Teoría del conocimiento.
Dr. de Departamento de Filosofía moral y política.
Dr. de Departamento de Filosofía y Estética.


LA FILOSOFIA AL CLOT

4, 3, 2 .... Completeu la seqüència... Ja sense draps calents, sense cap tipus d'eufemismes, l'acusació de gremialisme m'importa ben poc també: cada dia menys professors de filosofia a l'ensenyament públic, cada dia menys hores de docència de filosofia -perquè anem sobrats, ací a Espanya, d'Il·lustració-, cada dia pitjors condicions laborals per als que tenim la sort d'estar treballant.

(C) Mercedes Vandendorpe, La Luz, la Caída


Pose un exemple que vaig donar ahir a l'Assemblea de Professors (Gràcies a tots els assistents!) de com podria quedar la cosa ja per al curs vinent a l'IES Joan Fuster de Sueca (un centre gran, comarcal). En la situació actual tenim 4 horaris complets (és cert que complets en part gràcies a Alternatives a la Religió i tutories de 4art d'Eso) i podríem passar fàcilment a 2,4 horaris complets (amb subterfugis diversos es quedaria en 3 horaris). Això suposa, de consolidar-se, interins al carrer, oposicions frenades sine die, borsa de treball tancada igualment i, en pocs anys, Facultat de Filosofia com a Museu del Pensament sense pensadors. Sí, és un poc apocalíptic. Ací, a més, tampoc no necessitem tant per a carregar-nos qualsevol cosa que se semble a la intel·ligència, si s'escau amb expulsió de la Península, com a 1492.

A la nostra benvolguda Comunitat s'afegeix un agreujant: el concert amb els privats (con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho) que ens furten descaradament unitats (això no afecta només filosofia, és clar, gremialisme a fer punyetes) de l'Ensenyament Públic, l'únic que té un cert control democràtic i que és accessible a tots. Tinc amics que treballen en privats i que els ha vingut be la traïdora mesura del govern valencià, però no pot ser: és una canallada. Els ha costat anys aconseguir-ho, ens costarà segles recuperar el què ens han furtat.

I ara, si voleu, ens deixem furtar tot lo demés (encara que ja sé que els 4 blocs que estem inter-linkats jajaja no ho anem a permetre).

Deliberadament estic fugint de la qüestió de l'EPC, a la que crec que hi ha i va a continuar havent-ne resposta contundent i adequada, donada també la circumstància que afecta més agents. Per això passe discretament del tema, en esta entrada i supose que en les següents, i em centre en la Filo-Maria de primer de Bat.

FILOMARIA

En acabar ahir l'assemblea varem departir un poc companys i companyies i vaig vore l'intel·igentment dissenyat llibre dels meus amics de Diálogo (a vore si l'envieu a Sueca, que té molt bona pinta). Clar, com no podia ser d'una altra manera, està fet en forma de quadernets -crec recordar que pensat en 4 quaderns- de manera que s'adaptarà a l'assignatura tant si ix amb 2, com si ix amb 3 hores. Ja sabreu, amics, que no tindreu tirada més que dels dos primers, perquè la cosa no donarà per a més. I el segon quadernet no l'acabariem. Terrible. Esperem també una adaptació curricular al País Valencià per a rebre l'any següent l'horda bàrbara que estem creant en la filomaria 2, que altra cosa no podem esperar.

La sensació que teniem en acabar ahir era crepuscular. Ens falta, potser, el valor del grup de William Holden en la pel·lícula de Peckinpah , què gran. Sempre som crepusculars, ara sembla que, a més, ens cau la nit.Els companys d'Alacant (vingueren d'Alacant! Bravo! què grans!) comentàven amb nosaltres que o aconseguim que açò, la petita flama, el petit reguer de pólvora, s'escampe o morim tots. Ajudem que s'escampe. Tots i de tot l'Estat.

Hi havia alumnes de primer -i no només de primer- de carrera a l'assemblea. Doncs ja teniu una assignatura més a la carrera i de filosofia pràctica: lluita sense parar pels vostres -els nostres- interessos, professionals i vitals. Que són també, estic convençut, els de la Humanitat, per que no guanye definitivament l'estupidesa el món.

Juan Armenteros
professor de Filosofia al IES Joan Fuster (Sueca)

No només de Rousseau viu l'home

ASSEMBLEA: EPC o FILOSOFIA i CIUTADANIA


Que la disjunció no siga exclusiva. Necessàriament hem de tractar les dues qüestions, perquè ambdues toquen aspectes essencials del nostre treball, com a professors en general la EPC; com a professors específicament de filosofia la maleïda "Filosofia i Ciutadania".

Personalment ho tinc clar: no vull dedicar més energies de les necessàries a la qüestió de la EPC. Crec que, per lo que m'arriba, els centres estan responent be, amb contundència, i que Conselleria, més prompte o més tard, es farà eco. El vol d'aquesta qüestió em sembla més curt i més baix en tot cas, però s'ha d'afrontar ara i no demà. Propostes no incompatibles amb les sindicals -ací sí sembla que hi ha confluència de criteris- de negociació o mobilitzacions, poden plantejar-se per a l'actuació immediata als centres. En entrades anteriors d'aquest bloc teniu diferents respostes dels centres fins el moment actual. I sembla que la cosa no acaba sinó de començar. Potser tindre raó ens dóna força en aquest cas.El nostre tema, però, és sobretot, i va per a llarg, tant la reducció horària -quantitat- com de continguts -qualitat-, per molt que el temari incloga i fins i tot es permitisca afegir-ne elements nous.

Inicialment tenim una tasca difícil al País Valencià, aconseguir que no es faça real la reducció horària en primer de batxillerat. Sent titànica la feina, crec que ens quedarà la important per al treball a llarg plaç: que desaparega l'adjectiu. Que no només de Rousseau viu l'home. Aquest últim matís situa el problema a l'àmbit estatal. També d'eixe petit detall ens hem de fer ressò.

La veu dels professors que estem impartint filosofia als instituts també s'ha de fer notar, perquè és peculiar. Conté una força pròpia i una veritat: estar vivint el procés des de dintre, en la cosa, que diria Heidegger. Eixa és la veu que s'ha de fer sentir dimecres a l'assemblea. Eixa és una de les veus que no ha de callar. També és la veu que ha de continuar buscant la sinergia amb estudiants, professors universitaris, llicenciats. I aprofitar la maduresa d'aquest mitjà, internet, per a circular a la velocitat de la llum.

Juan Armenteros
professor de filosofia al IES JOAN FUSTER (SUECA)

Recorda: ASSEMBLEA DE PROFESSORS DE FILOSOFIA DE SECUNDÀRIA, DIMECRES 4 JUNY, 18 HORES, AULA MAGNA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Companys professors universitaris i estudiants esteu convidats, per suposat.


La imatge inicial és de Mercedes Vandendorpe, "Riding Chronos"